لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
Frontal Eye Field یا FEF

با سلام

ناحیه 8 برودمن در کنار ناحیه  6 است  که بخش تحتانی آن حرکات ارادی چشم ها را کنترل می کند و تحریک الکتریکی آن سبب حرکت چشم ها به طرف مقابل می شود. تخریب آن سبب انحراف چشم ها به جهت ناحیه تخریب می شود . وبیمار می تواند با اراده چشم ها را به جهت مخالف ببرد .

brain2.jpg (83760 bytes)


برچسب‌ها: fef
تصویری از دهان یک اکتوپارازایت به نام لامپری


برچسب‌ها: لامپری
عضلات و طناب های وتری


برچسب‌ها:
تصویری زیبا از سیناپس عصب و عضله


برچسب‌ها: سیناپس
لینک مفید

با سلام

یک لینک مفید مروری برای سیستم های بدن انسان

لینک

یا علی


برچسب‌ها:
گردش خون کرونر

در ارتباط با تنظیم جریان خون کرونری، باید ذکر کرد که دو نوع عروق شریانی وجود دارد. آرتریولهای مقاومتی کوچک و شریانها با کنداکتس بالا که جریان خون عروق مقاومتی را کنترل می‌نمایند. کنترل اکسیژن‌رسانی به میوکارد، توسط آرتریولهای کرونری که بعد از انشعابات بسیار به مویرگها تبدیل می‌شوند صورت می‌گیرد. گردش‌خون کوچک، قسمتی از گردش کرونری است که در ارتباط با تنظیم آرتریولهای انتهایی و مویرگها که بطور مستقیم مسئول انتقال O2 از خون اکسیژنة شریانی به بافتهای میوکارد است قرار دارد. جریان خون مویرگی، نه تنها توسط خواص خود مویرگ، بلکه توسط تون آرتریولهای تغذیه کننده نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در قلب طبیعی، تنها 80 ـ 60% مویرگها باز و دارای کارایی هستند. با کاهش میزان اکسیژن، تعداد مویرگهای باز بیشتر می‌گردد. در واقع، در طول هیپوکسی، اسفنکترهای پیش‌مویرگی شل شده و بیشتر مویرگها مورد استفاده قرار می‌گیرند. نه تنها هیپوکسی موجب افزایش تعداد مویرگهای باز می‌گردد، بلکه طولانی شدن آنوکسی منجر به کم شدن فاصلة بین مویرگ بافت گشته و سرعت دیفوزیون اکسیژن به بافت را افزایش می‌دهد. با توجه به این تغییرات، اگر هنوز، محرومیت از اکسیژن هم چنان پایدار باشد، ذخیره اکسیژنی موجود در میوگلوبین و اکسیژن حل شدة در بافت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

میوگلوبین بافتی: میوگلوبین متصل به اکسیژن در قلب به میزان کم وجود دارد. در قلب طبیعی، اکسیژن باند شده به میوگلوبین یا حل شده در آب بافتی می‌تواند قلب را برای حدود 8 ثانیه یا تقریباً 8 انقباض در غیاب جریان کرونر حفظ نماید.

یاعلی


برچسب‌ها: کرونر
انحراف های بردار قلب و دامنه طبیعی آن


برچسب‌ها:
رده بندی ویروسها

در سال 1995 ، کمیته بین‌الملی طبقه بندی ویروسها بیش از 4000 ویروس جانوری و گیاهی را به 71 خانواده ، 11 زیر خانواده و 164 جنس و صدها ویروس که هنوز جایگاه آنها تعیین نشده است، تقسیم بندی کرد. امروزه مشخص گردیده که اعضای 24 خانواده ویروسی برای انسان و جانوران ، بیماریزا هستند.

گروههای اصلی باکتریوفاژها (ویروسهای باکتریایی)

  • ویروس دارای دم درازی است که توسط غلافی قابل انقباض پوشیده شده است.
  • ویروس دارای دم دراز و باریک و قابل ارتجاع ، فاقد غلاف قابل انقباض بر روی دم است.
  • ویروس داری دم کوتاه و سر چند وجهی است.

گروههای اصلی ویروسهای جانوری

گروههای اصلی ویروسهای گیاهی


برچسب‌ها:
تغییرات امواج ECG

 


برچسب‌ها:
Amitosis

 

با سلام

قابل توجه دانشجویان کلاس زیست شناسی جانوری

In some organismsthe nucleus of the parent divides into many daughter nuclei by repeated divisions (amitosis). This is followed by the division of the cytoplasm into several parts with each part enclosing one nucleus. So a number of daughter cells are formed from a single parent at the same time. This kind of fission is known as multiple fission.

Example: Seen in Plasmodium (malarial parasite) where it is known as schizogony or sporulation, amoeba.

multiple fission in amoeba and malarial parasite
----------------------------------------------------

Amitosis : a - absence : mitos - thread) no thread formation

 1. Amitosis Direct nuclear division) was first reported in F?BC of chick embryo by Robert Remak (1341), It is characterised by absence of distinct chromosomes and spindle apparatus.

2, During amitosis, the nucleus moves to the centre and elongates. As the elongation of nucleus proceeds, it attains dumbell shape. At the same time, there appears a constriction in the middle of the cell, which later deepens. It results in division of cytoplasm into two equal parts. The nuclcar division along with cytoplasmic division results in two daughter cells. Amitosis occurs in prokaryotes certain cukaryotic cells and cells of the foetal membrane

Significance of Meiosis
-----------------------------------------------------

 

 Amitosis. Amitosis is often referred to as direct cell division. It is a type of cell division where the cell breaks into two parts by constriction of the nucleus and cytoplasm. There may be unequal distribution of the chromosomes. This type of cell division occurs in the placenta and in the surface cells of transitional epithelium.

 

خب اینا تنها نمونه ای از مطالبی درباره این موضوع است

نگید نیست!!!

موفق باشید

یا علی

 

برچسب‌ها:
نمرات فیزیولوژی کاردانی انوار دانش

با سلام

میانگین: ۶٠/٢٣%

تعداد:١٧ نفر

-----------------------------------------------

اشتاری:٨٨/۵٠%

ربیعی:٨٣/٩٠%

نیروئی:٨٢/٧۵%

طالب زاده: ٧٩/٣١%

افشاری: ٧٧/٠١%

غیبی: ٧۵/٨۶%

جمشیدی: ۶٧/٨١%

بندعلیزاده: ۶۶/۶۶%

محمدی: ۶۶/۶۶%

قلی نژاد: ۶۵/۵١%

بتول محمدی: ۶٠/٩١%

خمیس آبادی: ۴٩/۴٢%

قلی زاده: ۴۴/٨٢%

ذوالنور:٢۵/٢٨%

مهرعلی بیگی: ١٨/٣٩%

اکبری: ١٧/٢۴%

برگه بی نام (فکر کنم متعلق به خانم صبوری باشه): ۵۴/٠٢%

یا علی


برچسب‌ها:
نمرات درس زیست شناسی عمومی گروه دکتر خلیلی

با سلام

میانگین:64%

تعداد: 5 نفر-2 نفر غایب

-------------------------------------------------

نصیری: 68%

ذوالفقادری: 63%

محمدی: 81/66%

زرگر:67%

باباپور: 43%

یا علی


برچسب‌ها:
یک کروموزوم واقعی!!!

 


برچسب‌ها:
نمرات درس زیست شناسی عمومی انوار3-10-89

با سلام

درصدهای این درس:

تعداد:١٣ نفر

میانگین:۵٢/١٧

......................................

بهشتی: ٢٨/٣٣%

زارع: ٣٣/٣٣%

بهمنی: ۶٠%

دولتی: ٢٨/٣٣%

فرومدی: ٩٣/٣٣%

هاتف زاده: ۵٣/٣٣%

ذاکرنژاد: ۴٨/٣٣%

نظری: ۵۶/۶۶%

معتمدی: ١٨/٣٣%

محسنی: ۴١/۶۶%

صداقت: ٨٣/٣٣%

بمانی: ۵٣/٣٣%

رضائی عدل: ٨٠%

یا علی

 


برچسب‌ها:
درصدهای درس زیست شناسی جانوری انوار دانش3-10-89

با سلام

درصدهای درس زیست شناسی جانوری:

تعداد:٩ نفر

میانگین: ۶٣%

 

بابلی: ٢٨%

کرمی: ٩۴/۶۶%

زاهدی: ۵٣/٣٣%

جعفریان: ٨٠%

زرقی: ۶٠%

اصلانی: ۶۴%

موسائی: ٧٠/۶۶%

مصطفوی: ۴٨%

خدایی: ۶٩/٣٣%

یا علی


برچسب‌ها:
انگشت روی

 


برچسب‌ها:
نمرات کلاس کاردانی (فیزیولوژی)

با سلام نتایج آزمون ٣٠-٩-٨٩ برای فیزیولوژی کاردانی

تعداد : ١٧

میانگین: ۵٩%

........................................................

مهر علی بیگی: ٢٧/٧٨%

اکبری: ۴۴/۴۴%

بندعلیزاده: ۶٨/٠۵%

نیرویی: ٨٠/۵۵%

محمدی: ۵٩/٧٢%

خمیس آبادی: ۶٢/۵ %

اشتاری: ۵٢/٧٧%

صبوری: ۶۶/۶۶%

قلی نژاد:۶١/١١%

افشاری: ٨٨/٨٨%

معصومی: ٣١/٩۴%

قلی زاده: ۴٣/٠۵%

غیبی: ٩٠/٢٧%

ذوالنور: ۴۵/٨٣%

بتول محمدی: ٣٣/٣٣%

ربیعی: ۶۶/۶۶%

طالب زاده: ٨۴/٧٢%

یا علی

 


برچسب‌ها: