لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
مفهوم پیش بار و پس بار

سلام

برای ارزیابی خواص انقباضی عضله قلب ٬ دانستن مفاهیم پیش بار و پس بارضروری است میزان کشش عضله هنگامی که شروع به انقباض می کند موسوم به پیش بار است. میزان باری که عضله نیروی انقباضی خود را بر آن اعمال می کند پس بار نامیده می شود. در مورد انقباض قلبی ٬ پیش بار میزان کششی است که در ابتدای سیستول

(انتهای دیاستول) در عضله قلبی وجود دارد اما از آنجا که اندازه گیری کشش عضله قلبی در یک موجود زنده مشکل است و با توجه به اینکه حجم خون موجود در بطن ها در پایان دیاستول با  این کشش رابطه دارد ٬حجم پایان دیاستولی را به عنوان پیش بار در نظر میگیرند. این موضوع در مورد پس بار نیز صادق است به این معنا که عملاً پس بار را

 

factors determining cardiac preload

فشار موجود در شریان آئورت در نظر می گیرند فشار موجود در آئورت و شریان ریوی به ترتیب به عنوان پس بار چپ و راست در نظر گرفته می شوند. اما از آنجا که بطن چپ را به عنوان پمپ اصلی قلب در نظر می گیرند ٬ طبیعتاً پس بار عضله قلبی نیز معادل فشار آئورت محسوب میشود. البته گاهی در شرایط پاتولوژیک٬ مثلاً در افزایش فشار شریان ریوی ٬ پس بار بطن راست نیز اهمیت پیدا میکند. در این شرایط برای گمراه نشدن خواننده ٬ همیشه از عبارت پس بار دربطن راست استفاده می شود. 

http://user.gru.net/clawrence/vccl/chpt3/HEM22.gif
http://user.gru.net/clawrence/vccl/chpt3/HEM23.gif

یا علی


برچسب‌ها: