لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
انسولین

با سلام به شما دوستان عزیز

انسولین پلی‌پپتیدی است با دوز زنجیره اسید آمینه‌ای که با پل های دی‌سولفید به یکدیگر وصل هستند زنجیره B هسته فعالیت بیولوژیکی هورمون می‌باشد در صورتیکه زنجیره A جایگاه تفاوت انسولین در گونه‌های مختلف است و در هر گونه اختصاص به خود آن گونه دارد. معهذا اختلاف ساختمانی انسولین در بین گونه‌های مختلف بسیار ناچیز بوده و مانع فعالیت بیولوژیک آن در سایر گونه‌ها نمی‌شود ولی توانایی تولید آنتی‌بادی را در آنها دارد.تقریباً تمام افرادیکه انسولین گاوی را بیش از 2 ماه دریافت کنند آنتی‌بادی آنرا نیز می‌سازند.تفاوت انسولین خوکی با انسولین انسانی تنها در یک اسید آمینه می‌باشد،از اینرو خاصیت آنتی‌ژنی بسیار پائینی دارد.امروزه با تهیه انسولین انسانی به روش Recombinant DNA مشکل تشکیل آنتی بادی حل شده است.

File:Insulinpath.png

     انسولین در شبکه رتیکولوم آندوپلاسمیک خشن واقع در سلولهای بتا، به صورت Preproinsulin ساخته می‌شود. پس از تشکیل باندهای دی‌سولفید به صورت Proinsulin درمی‌آید.زنجیره‌های A و B بوسیله C peptide به یکدیگر متصل می‌شوند، به دستگاه گلژی می‌آیند و وارد گرانولهای ترشحی می‌شوند.پپتید C هیچگونه فعالیت فیزیولوژیکی نداشته بلکه فقط در شکل دادن به مولکول انسولین اهمیت دارد. با فعالیت دو پروتئاز در روی مولکول پروانسولین حدود 90 تا 97 درصد محصول بصورت انسولین آزاد درمی‌آید.لذا در سلول بتا انسولین به همراه میزان ناچیزی پپتید C و پروانسولین قرار می‌گیرد.در گرانولهای ترشحی سلول b عنصر روی (Zn) نیز وجود دارد که به عنوان عامل بلوغ گرانولهای ترشحی عمل می‌کند. نیمه عمر انسولین 5 دقیقه می‌باشد. انسولین با گیرنده‌های غشائی خود باند شده و به داخل سلول می‌آید (Internalized) و در طی پروسه‌ای تخریب می‌شود. آنزیم انسولین پروتئاز که یک آنزیم غشایی است همراه انسولین به داخل می‌آید از عوامل مؤثر متابولیزه نمودن انسولین می‌باشد. علیرغم حضور رسپتورهای انسولین در بسیاری از سلولهای حساس به انسولین و متابولیزه شدن انسولین در این سلول‌ها 80 درصد انسولین مترشحه در کبد و کلیه دگرده شده و از بین می‌رود.


Insulin post-translational processing

برچسب‌ها: انسولین