لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
گردش خون کرونر

با سلام    

در ارتباط با تنظیم جریان خون کرونری، باید ذکر کرد که دو نوع عروق شریانی وجود دارد. آرتریول های مقاومتی کوچک و شریان ها با کنداکتس بالا که جریان خون عروق مقاومتی را کنترل می‌نمایند. کنترل اکسیژن‌رسانی به میوکارد، توسط آرتریولهای کرونری که بعد از انشعابات بسیار به مویرگها تبدیل می‌شوند صورت می‌گیرد. گردش‌خون کوچک، قسمتی از گردش کرونری است که در ارتباط با تنظیم آرتریولهای انتهایی و مویرگها که بطور مستقیم مسئول انتقال O2 از خون اکسیژنة شریانی به بافتهای میوکارد است قرار دارد. جریان خون مویرگی، نه تنها توسط خواص خود مویرگ، بلکه توسط تون آرتریولهای تغذیه کننده نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در قلب طبیعی، تنها 80 ـ 60% مویرگها باز و دارای کارایی هستند. با کاهش میزان اکسیژن، تعداد مویرگهای باز بیشتر می‌گردد. در واقع، در طول هیپوکسی، اسفنکترهای پیش‌مویرگی شل شده و بیشتر مویرگها مورد استفاده قرار می‌گیرند. نه تنها هیپوکسی موجب افزایش تعداد مویرگهای باز می‌گردد، بلکه طولانی شدن آنوکسی منجر به کم شدن فاصلة بین مویرگ بافت گشته و سرعت دیفوزیون اکسیژن به بافت را افزایش می‌دهد. با توجه به این تغییرات، اگر هنوز، محرومیت از اکسیژن هم چنان پایدار باشد، ذخیره اکسیژنی موجود در میوگلوبین و اکسیژن حل شدة در بافت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

میوگلوبین بافتی: میوگلوبین متصل به اکسیژن در قلب به میزان کم وجود دارد. در قلب طبیعی، اکسیژن باند شده به میوگلوبین یا حل شده در آب بافتی می‌تواند قلب را برای حدود 8 ثانیه یا تقریباً 8 انقباض در غیاب جریان کرونر حفظ نماید.برچسب‌ها: کرونر