لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
چند نکته مهم جهت پاسخ به سوالات ژنتیک در زیست عمومی

با سلام

نکته اول: تعداد انواع گامتها در صورت مستقل بودن ژنها از رابطه زیر بدست می آید:

  تعداد جفت ژن هتروزیگوت= n          

   2n= تعداد انواع گامت ها

مثال 1: فردی با ژنوتیپ AaBb چند نوع گامت تولید می کند؟

1) 1                     2) 2                   3) 4                    4) 8

جواب :                                     4= 22= 2n= تعداد انواع گامتها

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

نکته دوم: تعداد انواع گامتها در صورت پیوسته بودن ژنها همیشه برابر است با 2 .

توجه : در حالت فوق بایستی حداقل یک جفت ژن هتروزیگوت در ژنوتیپ باشد . در غیر این صورت تعداد انواع گامتها برابر خواهد بود با 1 .

مثال 1: فردی با ژنوتیپ AaBb  در صورت پیوسته بودن ژنها چند نوع گامت تولید می کند؟

1) 1                  2) 2                    3) 4                   4) 8

 جواب: با توجه به پیوسته بودن ژنها و وجود حداقل یک جفت ژن هتروزیگوت در ژنوتیپ تعداد انواع گامتها برابر است با 2.

مثال 2: فردی با ژنوتیپ AABBCC در صورت پیوسته بودن ژنها چند نوع گامت تولید می کند؟

1) 1                2) 2                      3) 4                   4) 8

 جواب: با توجه به عدم وجود ژن هتروزیگوت در ژنوتیپ  تعداد انواع گامتها برابر است با 1.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  نکته سوم: تعداد انواع فنوتیپ برابر است با

   2

/////////////////////////////////////////

نکته چهارم: تعداد انواع ژنوتیپ برابر است با :

 3n

توجه ۱: در نکات سوم و چهارم               n = تعداد جفت ژن هتروزیگوت

  • 1-                  هر دو فرد آمیزش یافته مشابه باشند. (خودلقاحی)
  • 2-                  رابطه غالب و مغلوبی بین ژنها باشند.
  • 3-                   ژنها مسقل باشند.

مثال : در آمیزش AaBbCc  × AaBbCc بترتیب چند نوع فنوتیپ و ژنوتیپ ایجاد می شود؟

1) 4و 8         2) 8 و 16           3) 8 و 27               4) 16 و 27

 جواب:       8= 23 = 2n= تعداد انواع فنوتیپ      

                 27=33= 3n = تعداد انواع ژنوتیپ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

نکته  پنچ  : چنانچه  صفتی دارای n آلل باشد. انواع ژنوتیپ  ایجاد شده برای آن عبارتست از:

 

        ( تعداد آلل = n )           و                                   =n(n+1)/2تعدادژنوتیپ کل

مثال: چنانچه صفتی دارای 3 آلل باشد انواع ژنوتیپ های آن کدامند؟

1) 3             2) 4                 3) 6                    4) 8

  جواب:                                         6   =2/(1+  3 ) 3= تعداد انواع ژنوتیپ 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

نکته ششم: از کل ژنوتیپ های ایجاد شده توسط چند آلل ’ به تعداد آللها  ژنوتیپ خالص داریم.

مثال : چنانچه صفتی توسط 5 آلل کنترل شود . چند نوع ژنوتیپ خالص و ناخالص بترتیب می توان نوشت؟

 1) 5 و 5        2) 5 و 15         3) 15 و 5             4) 5 و 10   

 جواب:

     15=2/(1+5) 5= تعداد ژنوتیپ کل        ژنوتیپ خالص = 5 . ژنوتیپ ناخالص = 10

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

نکته هفتم: فراوانی یک ژنوتیپ خاص را می توان از فرمول زیر بدست آورد:

                                                                          ×

تنوع گامتهای صفت دوم × تنوع گامتهای صفت اول         = فراوانی یک ژنوتیپ خاص

                                       ترکیبات ژنتیکی  ۴n

                         تعداد جفت صفت هتروزیگوت ژنوتیپ والدین = n

 

مثال: از آمیزش AaBbCc  × AaBbCc  احتمال تشکیل افرادی با  ژنوتیپهای  AABbCc  و  Aabbcc چقدر میباشد

؟

جواب : راه حل اول :( با استفاده از فرمول فوق)

 

              16/1=32/2=64/4=43/2×2×1= فراوانی AABbCc

 

                      32/1= 64/2= 43/1×1×2 = فراوانی Aabbcc

 

 

راه حل دوم: به صورت نظری احتمال هر صفت را محاسبه و در یکدیگر ضرب می کنیم.

 

         16/1= 64/4= 4/2× 4/2× 4/1 = فراوانی AABbCc

 

          32/1= 64/2 = 4/1× 4/1 × 4/2 = فراوانی Aabbcc

 یاعلی

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: