لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
واریکوزیتی در عضله صاف

سلام

واریکوزیتی ها بخش های گره مانند انتهای اوتونومی در نزدیکی عضله صاف است آنها همتای پایک های انتهایی سیناپسی در پیوستگاه عصب وعضله اسکلتی است این بخش ها دارای نوروترانسمیترهای مختلفی است. بسته به نوع رسپتور پاسخ عضله صاف تغییر می کند. سیناپس ها در عضله صاف به دودسته انتشاری و تماسی دسته بندی می گردد.

یاعلی