لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
ENaC یا Epithelial sodium channel

سلام

کانال های سدیمی اپیتلیالی (EnaC) یا کانال سدیمی غیرنورونی شماره 1 (SCNN1) ویا کانال های سدیمی حساس به داروی مدر آمیلوراید(ASSC) کانالی است غشایی و نفوذپذیر به لیتیوم و سدیم و پروتون می باشد. این کانال ها توسط آمیلوراید بلوک می شوند این کانال های گام اول در برداشت فعال سدیم و آب برای حفظ هموئوستاز بدن ایفا می کنند در مهره داران انها در غدد عرق، کلیه، کولون، ریه و در ایجاد حس شوری در زبان نقش مهمی دارند هورمون آلدوسترون بر آنها اثر گذاشته و برداشت سدیم را افزایش می دهد همچنین هورمون ANP با مهار آن موجب دفع سدیم و اب می گردد.

این کانال دارای سه زیر واحد ضروری به نام های آلفا، بتا و گاما است.

File:ENaC membrane side eng.svg

هر زیر واحد دوبخشی بوده و دارای لوب های خارج سلولی می باشد. انتهاهای N و C همه پپتیدها این کانال داخل سلولی می باشند. اختلالات زیرواحدهای بتا و گاما در ایجاد سندرم لیدل (آلدوسترونیسم کاذب) نقش دارند.

یاعلی