لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
Telethonin

پروتئین تله تونین، در انسان توسط ژن TCAP کد می گردد. ایجاد سارکومر  توسط پروتئین  titin عضلانی تنظیم می شود. Titin پروتئین الاستیک بزرگ با فعالیت کینازی است که در نیمی از طول سارکومر گسترش یافته است. این پروتیئن به عنوان یک داربستی که میوفیبریل ها را پروتئین های مربوط به عضله هستند متصل می کند. ژن آن در عضلات مخطط و قلبی است که مرتبط به دامنه titin Z1-Z2 بوده و سوبسترا titin کیناز می باشد، این فعل و انفعالات به برای ایجاد سارکومر حیاتی است. جهش در این ژن با اندام کمربند دیستروفی عضلانی( limb-girdle muscular dystrophy نوع ( 2G   همراه است.

منبع:

1-Valle G, Faulkner G, De Antoni A, Pacchioni B, Pallavicini A, Pandolfo D, Tiso N, Toppo S, Trevisan S, Lanfranchi G (November 1997). "Telethonin, a novel sarcomeric protein of heart and skeletal muscle". FEBS Lett 415 (2): 163–8. doi:10.1016/S0014-5793(97)01108-3. PMID 9350988

2-http://www.ks.uiuc.edu/Research/telethonin/


برچسب‌ها: