لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
سارکودینا

زیرشاخه سارکودینا شامل آمیب ها است که دارای پای کاذب اند. پای کاذب ممکن است قدیمی باشد یا اینکه منعکس کننده یک تکامل ثانویه از مرحله تاژک باشد. آمیب ها ممکن است برهنه باشند یا اینکه با یک پوسته ای که ترشح می کنند، محصور شوند، این پوسته شامل مواد معدنی سیمان شده می باشد، مثل گونه Difflugia . پای کاذب یک لایه ضخیم خارجی اکتوپلاسم که مایع اندوپلاسم را احاطه می کند. تغییرات شکل نشاندهنده تغییرات در محتوای ملکولی نوک پای کاذب می باشد. پای کاذب ذره غذایی را احاطه می کند و تشکیل یک واکوئل غذایی را می دهد. در گونه های ساکن آب شیرین تنظیم اسمزی بدن توسط یک واکوئل انقباضی صورت می گیرد.

روزن داران[1]، خورشیدی ها[2] و شعاعیان[3] آغازیان سارکودیناهایی هستند که دارای پوسته یا ساختارهای اسکلتی که اغلب ظریف و پیچیده هستند. پای کاذب بلند به نام پای محوری[4] غالباً در آنها وجود دارد. اسکلت این گروه در تشکیل صخره های سیمانی نقش مهمی دارد. تولیدمثل غیرجنسی معمولاً به شکل تقسیم دوتایی[5] است. پوسته یا اسکلت سارکودیناها ممکن است تقسیم شود یا اینکه به یکی از زاده ها برسد. تولیدمثل جنسی مستلزم آمیزش دو گامت مشابه می باشد. در روزن داران ممکن است تغییرات متناوب در دوره جنسی و غیرجنسی وجود داشته باشد.

[1] Foramenifera

[2] Heliozoa

[3] Radiolaria

[4] Axopodia

[5] Binary fission

یاعلی


برچسب‌ها: سارکودینا