لطفا قبل از درخواست جزوه نمونه جزوه را دانلود کنید و بعد به بنده در ایمیل یا در کانال تلگرام پیغام بدهید تا هماهنگی ها با شما انجام شود.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
ترشح انسولین

سلام

 افزایش ATP موجب بسته شدن کانالهای پتاسیمی حساس به ATP می‌شود، لذا پتاسیم از سلول خارج نمی‌شود. سلول دپولاریزه می‌شود. این دپولاریزاسیون موجب باز شدن کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ می‌شود،Ca2+ داخل سلول افزایش می‌یابد و موجب فعال شدن مکانیسم‌های ترشح گرانولها می‌شود بدینصورت که گرانولها با غشاء فیوز ‌شده و انسولین بصورت اگزوسیتوز ترشح می‌شود.تمام حوادث فوق در کمتر از یک دقیقه پس از مواجهه با گلوکز روی می‌دهد. گلوکز خوراکی قویتر از گلوکز تزریقی سبب ترشح انسولین می‌شود. علت آن را ترشح هورمونهای گوارشی ذکر کرده‌اند که در پاسخ به مواد غذایی آزاد می‌شود پپتید شبه گلوکاگن 1 و پپتید مهاری معده GIP دو ماده مهم در ترشح انسولین هستند. سوماتوستاتین ترشح انسولین را مهار می‌کند. اسیدهای آمینه نیز مانند گلوکز محرک ترشح انسولین می‌باشند و تری‌گلیسریدها نقش ناچیزی در ترشح انسولین دارند که آنرا از طریق GIP اعمال می‌کنند.  کتواسیدها در غلظتی که در خلال Fasting بوجود می‌آید نیز محرک ترشح انسولین می‌باشد که از جهت حفظ میزان انسولین به هنگام نخوردن غذا حائز اهمیت می‌باشد. اعصاب سمپاتیک و اپی‌نفرین از طریق گیرنده b باعث ترشح انسولین و از طریق گیرنده a ترشح آنرا مهار می‌کند.فعالیت پاراسمپاتیک ترشح انسولین را افزایش می‌دهد.سلولهای b رسپتورهای انسولینی دارند و انسولین اثر فیدبک منفی روی ترشح خودش دارد، این اثر از غلظت گلوکز پلاسمایی مستقل است. اتصال انسولین به گیرنده‌اش روی سلولهای b فعالیت میتوژنیک انسولین را روی سلولهای منشاء شروع می‌کند که یک مکانیسم فیدبک مثبت را سبب می‌شود. لپتین سنتز انسولین و رهایش آنرا مهار می‌کند ولی انسولین ترشح لپتین را تحریک می‌کند. در مجموع ریت آزادسازی انسولین مستقیماً با اندکس توده بدن body mass index، چربی احشا Visceral adiposity و گلوکز پلاسما در شرایط Fasting ارتباط دارد.پس از صرف غذا میزان ترشح انسولین تا 10 برابر افزایش می‌یابد (شکل 20). گلوکز قویترین محرک ترشح انسولین در انسان می‌باشد. زیرا انسولین نیز به نوبة خود استفاده از گلوکز را تحریک می‌کند. گلوکز ـ انسولین سیستم فیدبکی را تشکیل می‌دهند که جهت تنظیم گلوکز پلاسما بسیار مهم است

Amaryl’s molecular mechanism


برچسب‌ها: