پاسخ های کلیدی درس فیزیولوژی مجموعه تغذیه 95-94

شماره سوال

پاسخ

شماره سوال

پاسخ

1

ج

16

الف

2

الف

17

ب و ج

3

الف

18

ج

4

ب

19

الف

5

ب

20

الف

6

د

21

د

7

د

22

ب

8

ج

23

ب

9

ج

24

د

10

د

25

الف

11

الف

26

الف و ب

12

ب

27

ب

13

ب

28

د

14

ج

29

ج

15

الف

30

الف

/ 1 نظر / 18 بازدید
امیر بهرامی

سلام این گروه الف بود یا ب؟