پاسخ های کلیدی درس فیزیولوژی رشته فیزیولوژی پزشکی95-94

شماره سوال

پاسخ صحیح

شماره سوال

پاسخ صحیح

1

د

31

الف

2

د

32

ب

3

الف

33

ب

4

ج

34

ج

5

ج

35

ب

6

الف

36

ج

7

الف

37

ج

8

ج

38

الف

9

ج

39

د

10

ج

40

ج

11

الف

41

الف

12

الف

42

د

13

ج

43

الف

14

د

44

ب

15

د

45

ج

16

ب

46

ب

17

د

47

ب

18

د

48

ج

19

ب

49

الف

20

ج

50

ب

21

د

51

ج

22

الف

52

ج

23

الف

53

د

24

ج

54

الف

25

ج

55

ج

26

ب

56

ب

27

الف

57

الف

28

د

58

الف و ب

29

ج

59

ج

30

د

60

الف

/ 0 نظر / 18 بازدید