اعتراض برای کلیدهای درس زیست جانوری برای رشته فیزیولوژی دفترچه الف

با سلام

از سوالات زیست شناسی جانوری سوالات زیر قابل اعتراض می باشند،ضمنا بدلیل تک دفترچه بودن در زمان اعتراض دفترچه الف را انتخاب نمایید.

سوال89 -دفترچه الف رشته فیزیولوژی-پاسخ اعلام شده ج-پاسخ صحیح گزینه ب و ج-

منبع1: کتاب مبانی زیست شناسی دکتر امین انتشارات امیرکبیر چاپ 1384-صفحه1067 پاراگراف 4 سطرهای 4و 5؛ برطبق این منبع گزینه ب نیز صحیح است.

 

سوال104 -دفترچه الف رشته فیزیولوژی -پاسخ اعلام شده الف-پاسخ صحیح گزینه ب-

منبع 1: کتاب مبانی زیست شناسی دکتر امین انتشارات امیرکبیر چاپ 1384-صفحه925 پاراگراف 2 سطر3؛ برطبق این منبع گزینه ب صحیح است.


سوال108 -دفترچه الف رشته فیزیولوژی -پاسخ اعلام شده د-پاسخ صحیح گزینه ب-

منبع1:کتاب جنین شناسی دکترکاظم پریور1382 انتشارات مبتکران صفحه 128

یاعلی

/ 0 نظر / 10 بازدید