پست ثابت برای پاسخ گویی به سوالات دانشجویان کلاس و خریداران جزوه

در این پست فقط به سوالات دانشجوهای کلاس و خریداران جزوات بصورت کتبی پاسخ داده می شود، دانشجویان عزیز سوالات درسی خود را در زمینه فیزیولوژی، زیست عمومی و زیست جانوری در بخش نظرات در سطور فوقانی این پست وارد کنید تادر اسرع وقت به آنها پاسخ داده شود. برای پرسش سوال قوانین زیر را رعایت کنید در غیراینصورت پاسخی به سوال شما داده نخواهد شد!

1- معرفی کامل بصورت نوشتن آدرس ایمیل ویا نام یا نام خانوادگی

2- سوالات فقط بصورت زبان فارسی!!!(نه انگلیسی نه فینگلیش) تایپ شود. 

3- لطفا قبل از طرح سوال، سوالات این بخش را چک کنید، چون به سوالات تکراری پاسخ داده نخواهدشد.


سوال 1:پتانسیل پس سیناپسی مهاری یعنی چی؟؟؟؟یعنی باعث جلوگیری از پتانسیل عمل در عضله می شه یا مفهوم دیگه ای رو می گه؟؟؟

پاسخ: پتانسیل پس سیناپسی مهاری (IPSP) مبحثی که در فصل اعصاب بحث خواهد شد. IPSP در اصل یک پتانسیل لوکال مهاری است که بعلل زیر در سیناپس هامیتواند ایجاد شود:

الف-بسته شدن کانال کلسیم

ب-بسته شدن کانال سدیمی

ج-بازشدن کانال های پتاسیمی

د-بازشدن کانال های کلری

ه-تنظیم کاهشی رسپتورهای پس سیناپسی

IPSPانواع خاص خودش را دارد و با ایجاد شدن موجب مهار سلول پس سیناپسی می شود نوع تحریکی آن نیز در سیناپس ها ایجاد می شود که به آن EPSP گفته می شود.

 

سوال 2-انتشار خود به دنبال تعادل است نه اختلاف غلظت اما عامل ایجاد کننده انتشار اختلاف غلظت است..درسته؟؟؟؟

پاسخ: بله


سوال3- رابطه load هم با سرعت انقباض و هم با قدرت انقباض عکس است یعنی بیشترین قدرت و سرعت انقباض زمانی است که هیچ باری بر عضله نباشد...درسته؟؟؟یعنی منظور از این گفتیم سریع ترین کوتاه شدن زمانی است که هیچ باری بر عضله نباشد منظور قدرت انقباض است...درسته؟؟؟؟

پاسخ: لود با سرعت انقباض و سرعت کوتاه شدن عضله رابطه عکس دارد نه قدرت انقباض! اصولاً هر چه لود بیشتر باشد قدرت انقباض نیز بیشتر است بخاطر داشته باشید چرا انقباض ایزومتریک قدرت بالایی ایجاد می کند؟!به این علت بود که لود از حداکثر تانسیون کزازی عضله بیشتر است در این حالت بیشترین تانسیون ایجاد می شود. بیشترین سرعت انقباضی زمانی است که هیچ افترلودی بر روی عضله قرار نگیره و بیشترین تانسیون زمانی بود که در دامنه فیزیولوژیک سارکومر بیشترین همپوشانی اکتین و میوزین ایجاد شود.

 

سوال4-استاد از نظر ظاهر می شه تشخیص داد که هر چه بار بیشتر قدرت انقباضی بیشتر اما دقیقا اشکال من از لحاظ ایزومتریک و ایزوتونیک هستش که فرمودین مگر در انقباض ایزوتونیک پس بار رو که داریم به منزله بار بیشتر نسبت به پیش بار نیست در حالی که در ایزوتونیک قدرت کمتر از ایزومتریک هستش...این چطور توجیه می شه؟؟؟

پاسخ:در ایزوتونیک بر وزن جسم (پس بار) غلبه می شود یعنی حداکثر تانسیون از وزن جسم بیشتر است بنابراین کار انجام می شود وبروزن جسم غلبه می شود. اما در ایزومتریک حداکثر تانسیون ایجاد شده در عضله کمتر از وزن جسم است بنابراین جابجایی دیده نمی شود و کارهم انجام نمی شودبعبارتی عضله با تمام نیرو منقبض می شود.

 

سوال5-چرا در پایان فاز یک قلبی فشار بطن چپ 5mmhg است ولی فشار بطن راست 0 است مگه هر دو از خون پر نشده اند و حاویedv وpree load حاصل از اون نیستند؟

پاسخ: در بطن راست نیز همین حجم وارد می شود و همین فشار را ایجاد می کند. مقادیر 120/0 و 25/0 نشاندهنده میزان فشار سیستولی بطن ها هستند طبعا فشار دیاستولی در انتهای فازI منحنی حجم فشار در دو بطن به 5 میلی مترجیوه می رسد البته این گفته گایتون است. اما در کتب پیشرفته داریم که فشار پایان دیاستولی بطن چپ برابر 10 و در بطن راست برابر 6 میلی مترجیوه است.

سوال6-یعنی چی که پتانسیل عمل در گره avوsa اهسته است ولی فیبرهای دهلیزی از نوع سریع هستند ؟

پاسخ:منظور شیب فاز بالارو هست نه مدت زمان پتانسیل عمل (dv/dt)

 

سوال7-میزان firing rate به چی بستگی داره؟اگر به سرعت پتانسیل عمل بستگی داره که فیبرهای پور کنژ سرعتشان از همه بالاتر است پس چرا تعدادپتانسیل عملشان در واحد زمان از همه کمتر است؟

پاسخ:میزان تخلیه به سطح تحریک پذیری سلول بستگی داره هر سلولی RMP مثبت تری داشته باشد توانایی بیشتری برای ایجاد پتانسیل عمل دارد. فیبرهای پورکنژ dv/dt بیشتر دارند یعنی سرعت دپولاریزه شدن شان بیشتراست نه تحریک پذیری آنها!ضمنا سرعت پتانسیل عمل یا سرعت هدایت متفاوت است.

 

 سوال8-در فاز کفه هنوز کانال های پتاسیم رو به خارج گذرا باز هستند یا فقط تاخیری ها هچنان در حال باز شدن هستند؟

پاسخ:فقط فاز یک پتانسیل عمل سریع. از آستانه کانال های پتاسیمی تصحیح کننده تأخیری شروع به باز شدن می کنند و در اواخر کفه بطور کامل باز می شوند.

 

سوال 9-استاد مگه در ایزوتونیک تون ثابت نیست پس منظورتون از حداکثر تون بر پس بار غلبه می کنه چیه؟؟؟یعنی منظورتون اینه که تون ثابت رو تانسیون 100 درصد می گیریم ؟؟؟

پاسخ:منظور بنده این بود که توان انقباضی عضله در انقباضات ایزوتونیک از پس بار بیشتر است پس بر وزن جسم غلبه می کند. اما در انقباض ایزومتریک حداکثر توان انقباضی عضله از پس بار کمتر است پس عضله حداکثر تانسیون را تولید می کند ولی جسم جابجا نمی شود.

 

 سوال10-آیا جریان لامینار و آشفته قابل تبدیل به در بدن هستن؟؟؟ یعنی براساس فرمول رینولد میتوان گفت که فرضا ویسکوزیته کم بشه عدد بزرگ می شه و لامینار به آشفته تبدیل می شه یا چون نمی دونیم عدد به 2000 می رسه یا نه این تفسیر غلطه...

پاسخ:بله قایل تبدیل به هم هستند. در شرایط پاتولوژیک مثل آنمی و پلی سیتمی به این گونه است.

سوال11-بیان می شه که شریان ها جز سیستم پرفشار محسوب می شن مثل آئورت و از یک طرف دیگر می گوئیم مقاومت 1PRU دارن یعنی دارای قابلیت هدایت خون پائین هستن پس این قضیه قابلیت هدایت خون پائین با سیستم پرفشار بودن آنها چطور توجیه می شود؟؟؟ 
پاسخ:1PRU به معنی کمترین کنداکتانس رگی نیست یعنی رگی با 1PRU مقاومت دارای کنداکتانس 1 است طبق فرمولی که در کلاس گفته شده. PRU از فرمول زیر بدست می آید

Resistance (in PRU's) = Perfusion Pressure / flow (per sec.)

If cardiac output = 6000 ml/min. or 100 ml/sec

and mean aortic pressure - vena caval pressure = 100 mmHg
Then: TPR = 100 mmHg / 100 ml/sec. = 1 PRU

و اینکه فشار را نیروی وارد بر جدار رگ تعریف می کنیم. علت بالا بودنفشار شریان ها نزدیکی به قلب و ساختار دیواره آنها می باشد.

 

سوال12-کانداکتنس با مقاومت رابطه عکس دارد...پس براساس گفته حاضرتون این قضیه صدق نمی کنه..؟؟؟

پاسخ:فرمولی که گفتم چی بود؟بخاطربیارید

C=1/R بجای R عدد 1 رو بذارید پاسخ میشه 1 به همین راحتی.یعنی رگی با 1PRU مقاومت دارای کنداکتانس 1 است

 

سوال13-آیا در ارتباط با tprمیشه گفت با فشار سیستول رابطه عکس داره،چون فرموده بودید فشار سیستول در واقع باز شدن رگه؟

پاسخ: منظور بنده از این جمله بود که نیروی انقباضی قلب موجب باز شدن رگ و ایجاد موج نبض می گردد اما در رابطه با رابطه سیستول و TPR ارتباط مستقیم دارند توجه داشته باشید TPR جمع کل مقاومت های عروق در بدن است و زمانی که بیان می شود TPR افزایش یافته منظور این است که رگ تنگ تر شده یا بعبارتی کمپلیانس رگ کاهش یافته است. بخاطر بیاورید با افزایش سن چه اتفاقی برای فشار سیستول و دیاستول رخ می دهد؟!

هر دو افزایش می یابند علت تصلب شرایین بودکه موجب افزایش TPR گردیده است بنابراین قلب باید نیروی انقباضی (فشارسیستول) خود را باید افزایش بدهد تا بر این افترلود غلبه کند. بنابراین این دو پارامتر رابطه مستقیم دارند. با تنگ شدن رگ=TPR افزایش=کمپلیانس کاهش=PD افزایش=افزایشPS، ضمناTPR با پذیرش رگی رابطه عکس دارد.طبعا پذیرش با فشار سیستول نیز رابطه عکس دارد.

سوال14-استاد با افزایش فشار بالاخره فشار انسداد بحرانی کم می شه یا زیاد جون از یه طرف گفتیم با عملکرد سمپاتیک فشار از 20 به 60 می رسه و با افزایش فشار فشار انسداد بحرانی زیاد می شه ولی از طرفی با افزایش CO فشار انسداد بحرانی کم می شه و اگر این طور باشه بر اساس فرمول BP=TPR.CO فشار هم باید بالا باشه پس در این صورت بالاخره فشار بالا با انسداد چه رابطه ای داره؟؟؟

پاسخ:در بحث سمپاتیک قضیه قطر رگ مطرح است یعنی تنگ شدن رگ توسط سمپاتیک اگرچه موجب افزایش فشار در رگ می گردد اما احتمال کلاپس را بدلیل تنگی رگ افزایش می یابد در بحث برون ده قلب نیز حجم پرشدگی عروق مطرح است توجه داشته باشید فشار در یک رگ یا بعلت تنگی رگ رخ می دهد یا بعلت افزایش حجم! حال در مورد اول (افزایش فشار بدلیل تنگی رگ) احتمال کلاپس همزمان با افزایش فشار افزایش می یابد در حالیکه در مورد دوم (افزایش فشار بدلیل افزایش حجم) با افزایش فشار،  فشار انسداد کاهش می یابد( یعنی نقطه ای از فشار که رگ دچار کلاپس می شود). CO با حجم (یعنی SV و EDV) رابطه دارد و TPR با تنگی عروق رابطه دارد.

 

سوال 15-در رابطه با توزیع مقاومت در عروق مگه گفته نشده که شریانها بشترین و وریدها کمترین مقاومت رو دارن،پس چطوره که سرعت خون در شریانها بیشتر از وریدهاست؟

پاسخ: فرمول سرعت خون را بخاطر آورید! V=Q/A ، سطح مقطع شریان ها کمتر از وریدها هستند پس سرعت شان بیشتر است از سوی دیگر سطح مقطع رگ یعنی شعاع*شعاع*3.14 یعنی هرچه شعاع یک رگ کمتر باشد سرعت حرکت خون بیشتر است شعاع ورید بیشتر از شریان است. این صحیح است که مقاومت در وریدها کمتر از شریان هاست اما اثر شعاع رگ قوی تر از اثر مقاومت  بر سرعت خون است.

 

سوال16-انسداد در یک رگ چطور باعث میشه p1کمتر ازp2باشه؟

پاسخ:تنگی یک رگ و یا انسداد یک رگ موجب افزایش فشارP2 در آن بخش از رگ می گردد مثل انسداد کامل توسط لخته خون، از سوی دیگر کلاپس شدن رگ بدلیل افزایش فشار انسداد بحرانی نیز چنین حالتی را ایجاد می کند.

 

سوال17-در فشار انسداد بحرانی یعنی سمپاتیک با افزایش فشار شریانی که ایجاد می کنه انسداد بحرانی رو داریم اما co که فشار انسدادی بحرانی رو کم می کنه Pin رو زاد می کنه...درسته؟؟؟؟

پاسخ:سمپاتیک بعلت تنگی رگی احتمال کلاپس را افزایش می دهد و این اثر قویتر از اثر افزایش فشاری است. برای CO نیز گفته شما صحیح است.

 

سوال18-کدامیک از مکانیسمهای زیر در اثر اینو تروپیک منفی عصب واگ بر عضله بطنی نقش ندارد؟

۱)کاهش ترشح نور اپینفرین از پایانه  سمپاتیکی

۲)کاهش تولیدcAMP

۳)کاهش زمان پتانسیل عمل

۴)کاهش فعالیت آنزیم میوزینATP ase جواب گزینه ۴،چرا؟

پاسخ:تغییرفعالیت ATP آزی سرمیوزین توسط عواملی مانند هورمون های تیروئیدی رخ می دهد. البته تحریک واگ اثرچندانی بر قدرت اینوتروپی قلب ندارد و بیشتر اثر کرونوتروپیک منفی است. بخاطر بیاورید که با فعال کردن رسپتور موسکارینی2 موجب عوامل زیر می شود:

با زیرواحدهای بتا و گاما موجب باز شدن کانال KAch شده و باخروج پتاسیم موجب هیپرپلاریزه شدن می شوند. با زیرواحد آلفا هم گفته می شود اثرات مهاری بر AC اعمال می کند. البته گزینه3 باید افزایش زمان پتانسیل عمل باشه تا سوال درست باشه.

 

سوال19-در قلب سالم اختلاف اشتقاقهای استاندارد۳،۲،۱،در الکتروکاردیوگرام کدامیک از موارد زیر است؟

1)فاصلهRتاR

2)فاصلهPتاR

3)ارتفاع موجR

4)زمانQRS

پاسخ: گزینه 3-در نوار قلب در هر لیدی فاصله های زمانی با لیدهای دیگر برابر است چون ثبت همزمان انجام می شود اما تنها تفاوت در دامنه یا ولتاژ امواج است چون هر لید از یک زاویه ولتاژ را دریافت می کند.زمان امواج در برخی شرایط مثل بلوک های سیستم هدایتی قلب افزایش می یابند.

 

سوال20-در اندازه گیری فشارخون به روش سمعی کدام گزینه درست است؟ ۱)فشار متوسط شریانی قابل محاسبه است ۲)فقط فشار سیستول قابل اندازه گیری است ۳)فشار نبض قابل اندازه گیری نیست ۴)فشار دیاستول قابل اندازه گیری نیست ببخشید استاد این سؤال غلط نیست و اگر نه،جواب کدومه؟

پاسخ:گزینه 1 صحیح است.در روش سمعی PS و PD مستقیم اندازه گیری  می شوند و با داشتن این دوپارامتر می توان MAP و PP را محاسبه کرد بهمین راحتی! سوال کاملاً صحیح می باشد.

 

سوال 21-تأثیر سیستم عصبی پاراسمپاتیک بر منحنی عملکرد قلب(رابطه برون ده قلبی با فشار دهلیزی)کدام است؟

۱)انحراف منحنی به چپ

۲)افزایش فشار سیستول

۳)افزایش فشار پایان دیاستولی

۴)افزایش شیب منحنی

پاسخ: گزینه 3 صحیح است. سمپاتیک با کاهش فعالیت قلب موجب تجمع خون در حفرات قلبی می شود بعبارتی زمان دیاستول را افزایش می دهد با توجه به نمودار زیر (نمودارCOوRAP) می توان گفت که تحریک SNS موجب افزایش شیب این منحنی و انحراف آن به بالا و چپ می شود در حالیکه تحریک PSNS موجب کاهش شیب منحنی و انحراف آن به سمت پایین و راست می گردد.

 

سوال22-اگه توزیع سمپاتیک یکنواخته چرا در هنگام استرس شریان ها رو تنگ نمی کنه که VR کم بشه و ضربان قلب رو کم کنه؟؟؟

پاسخ: SNS به همان میزان به قلب نیز عصب دهی دارد تنگی وریدی باعث افزایش VR‌می شود و تنگی شریانی موجب افزایش BP می شود. سمپاتیک یکطرفه عمل نمیکند.و اینکه در زمان استرس انسان نیازمند فشار خون بالاست نه پایین!!

.فشار شریانی=TPR*CO

 

سوال23-اینکه PRU شریان عمومی بالاست و 1 هستش مگر نه اینکه مقاومت یه مخالفتی در برابر جریان خون هستش پس در شریان های بزرگ که پرفشارند این قضیه مقاومت بالا جلو فشار بالای آنها رو می گیره و اجازه پرفشار بودن رو به آنها نمی ده پس این قضیه چطور توجیه می شه؟؟؟

پاسخ:عروق شریانی بدلیل کمپلیانس پایین و امپدانس بالا جزو سیستم پرفشار محسوب می شوند به بافت شناسی آنها دقت کنید. و درباره PRU

R=P1-P2/Q

پس داریم:

MAP-RAP/CO

100-0/100=

1mmHg/1 ml/sec

پس پاسخ مسئله می شود:

1PRU

پس 1PRU فرضی بدست نیامده است و کاملاً محاسبه شده است و برای گردش ریوی طبق فرمول بالا نیز داریم:

16-2/100=0.14 PRU

 

سوال24-در مورد تنظیم گردش خون سیستمیک کدام گزینه درست است؟ ۱)جریان خون هر بافت همواره ثابت است ۲)جریان خون هر بافت با فشارخون شریانی رابطه مستقیمدارد ۳)سهم هر بافت از برون ده قلبی در شرایط مختلف ثابت است ۴)بر اساس تئوری میوژنیک با افزایش فشار داخل رگی،جریان خون بافت ثابت باقی میماند

پاسخ: گزینه 4 صحیح است. جریان خون هر بافت همواره ثابت نیست فقط زمانی این جمله صحیح است که در دامنه خودتنظیمی باشد در غیرآن افزایش و کاهش فشار به ترتیب موجب افزایش و کاهش جریان خون می شود. جریان خون بافتی هیچ ارتباطی با فشارشریانی در دامنه طبیعی خودتنظیمی ندارد. سهم بافت ها از برون ده قلب در زمان فعالیت تغییر می کند مثلاً دستگاه گوارش کاهش می یابد. خصلت میوژنیک موجب ثابت ماندن جریان خون بافتی مستقل از هورمون و اعصاب می شود.

 

سوال25-اگر ضربان قلب دو برابر شود،زمان تحریک ناپذیری کدامیک از سلولهای زیر بیشتر است؟ ۱)سلولهای گره سینوسی دهلیزی ۲)سلولهای دیواره دهلیزی ۳)سلولهای گره دهلیزی بطنی ۴)سلولهای پورکنژ

پاسخ:گزینه 4 صحیح است. زمان ARP سلول های پورکنژ رو بخاطر بیاورید: 300ms زمان تحریک ناپذیری متناسب زمان پتانسیا عمل است. در حالت طبیعی و با افزایش ضربان بازهم بیشترین ARP مربوط به پورکنژ است.

 

سوال26-آهسته تر بودن ایمپالس قلبی در سلولهای گرهavدر اثر کدام دو عامل زیر است؟ جواب:نگاتیویته کمتر پتانسیل استراحت،چرا؟؟؟و اتصالات شکافدار کمتر

پاسخ: هر دو!بخاطر بیاورید هر چه غشای یک سلولی دپلاریزه تر باشد تحریک پذیری کمتر است.

 

سوال27-نفوذ پذیری کانالهای یونی سلولهای عضلانی بطن در فاز صفر،در مقایسه با فاز ۴چگونه است؟جواب:پتاسیم کم،کلسیم مساوی و سدیم زیاد است. چطوریتو فاز صفر،به کلسیم نفوذپذیری داره؟

پاسخ: به سوال خوب دقت کنید! مقایسه کلسیم را در فاز صفر و فاز 4 سوال کرده!در این فازها نفوذپذیری به کلسیم وجود نداره پس مساوی هم است. به همین راحتی!!!فقط دقت دقت

 

سوال28-چطوریmap:pd*1/3ppمیشه؟

پاسخ: به فرمول های زیر دقت کنید:

DP: diastolic pressure, SP: systolic pressure

MAP \simeq \frac{2}{3}(DP) + \frac{1}{3}(SP)MAP \simeq \frac{(2 \times DP) + SP}{3}MAP \simeq DP + \frac{1}{3}PP

 

سوال 29-دربحث کنترل اسفنکترهای پیش مویرگی فرمودید که:وقتیO2حضور داره،ATPسنتز میشه،که باعث اتصال سر میوزین به اکتین میشه؟؟؟مگه ATPباعث جدا شدن اکتین و میوزین از هم نمیشه؟

پاسخ: منظور انرژی ATP و تبدیل شدن آن به ADP بود. نه خود ATP

 

سوال30-درقسمت تحتانی معده که slow wave ها باعث انقباض می شن یعنی دیگه آستانه 40- دیگر تعریف نمی شود و هر وقت باشد انقباض و پتانسیل عمل هم هست؟؟؟

پاسخ: آستانه وجود دارد. امواج آهسته در معده شامل بخش Upstroke و Plateau می باشد یعنی spike نیز وجود دارد. به شکل زیر دقت کنید.


سوال 31-در مری و قسمت فوقانی معده که slow wave  نداریم یعنی انقباض و صدور پتانسیل عمل نداریم؟؟؟

پاسخ:پتانسیل عمل و انقباض وجود دارد اما نوسان ولتاژ در حالت استراحت وجود ندارد.

 

سوال32-اینکه بیان می شه در واحد سطح بیشترین عصب گیری مربوط به آرتریول هاست یعنی به طور کلی و صرف نظر از سطح بیشترین عصب گیری رو می توان گفت که در ورید ها داریم؟؟؟؟

پاسخ: خیر، بجز وریدهای ناحیه شکم وریدهای دیگر نواحی بدن عصب گیری سمپاتیکی چندانی ندارند.

 

 

سوال33-GABA که یک نورترنسمیتر مهاری هستش مستقیم مرکز تنگ کنندگی رگ رو مهار می کنه یا با وجود مهاری بودن مرکز گشادکنندگی رگ رو تحریک می کنه و اون باعث تنگ شدن رگ می شه...منظورم اینه که با وجود بودن هر دو مرکز در VMC چرا فقط تحریک همان مرکز صورت نمی گیرد؟؟؟

پاسخ: GABA همیشه مهاری است و در VMC موجب مهار مرکز وازوپرسور رگی می گردد. علت عدم ارتباط ناحیه حسی و تنگ کننده رگی تعدیل بهتر پیام ها است. مبحثی که در فصل اعصاب بحث خواهد گردید.


سوال34- در حالت طبیعی به خاطر تونوس رگی مرکز تنگ کنندگی رگ تحریک و فعال هست و با افزایش فشار بارورسپتور اون رو مهار می کنه و با کاهش فشار که فعالیت بارورسپتور کم می شه یعنی به همان حالت تحریک باقی میمونه یعنی دیگه کاری به آن نداره و مهارش نمی کنه..درسته؟؟؟

پاسخ: بله، مرکز وازپرسور بطور مداوم سیگنال های تحریکی به عروق ارسال می کند.

 

سوال35- کمورسپتورهای محیطی که به همان عصب 9 و 10 که بارورسپتورها متصل هستند وصل می شوند در اونجا برای کاهش فشار GLU  و در نهایت GABA و...و باعث کاهش فشار می شدند حالا در رسپتورهای محیطی که باعث افزایش فشار می شوند به چه صورت است؟؟

پاسخ:خیر مسیر آنها متفاوت از بارورسپتورها است در اصل مستقیم وارد مرکز وازوپرسور می شوند. با کاهش فشارخون، سیگنال ارسالی به VMC کاهش می یابد در نتیجه مهار ناحیه پرسوری توسط GABA‌کمتر صورت می گیرد و فشار افزایش می یابد.

 

سوال36-وقتی رگ تنگ میشه مقاومت و فشار زیاد میشه و قابلیت هدایت جریان کم میشه از طرفی با تنگ شدن سطح مقطع کم میشه پس سرعت زیاد میشه، مگه میشه سرعت زیاد شه اما قابلیت هدایت و جریان کم شه؟  علاوه بر این من متوجه نشدم قابلیت هدایت جریان با جریان دقیقا چه فرقی میکنه؟!

پاسخ:بله، رخ می دهد جریان یعنی ml/min در حالیکه سرعت cm/sec است یعنی ممکن است کمترین حجم خون در واحد زمان با بیشترین سرعت در یک رگ حرکت کند.از ادغام فرمول سرعت خون با فرمول پوآزی فرمول زیر بدست می آید دقت کنید:


جریان یعنی در واحد زمان چه مقدار خون از رگ عبور کند اما کنداکتانس رگ علاوه بر جریان به خواص خود رگ نیز بستگی دارد.

 

سوال37-با توجه به اختلاف در PRU در عروق عمومی و عروق ریوی چه طور سرعت خون در هر دو یکی است؟

پاسخ:بدلیل سری بودن دو سیستم ریوی و عمومی و برابر بودن جریان ها در دو سیستم سرعت حرکت خون نیز به تبعیت از جریان برابر است علی رغم اینکه PRU ها متفاوت است. سرعت در هر دو سیستم 40cm/sec است.

 

سوال 38-با افزایش سن Elastance افزایش می یابد.  اگر این موضوع باعث افزایش فشار دیاستول میشه پس چرا با افزایش سن کمپلیانس کاهش پیدا میکنه؟  مگه اینطور نیست که هرچی الاستیسیته بالاتر باشه فشار دیاستولی بالاتره پس می تونه  خون بیشتری در خودش جا بده! پس در اینصورت کمپلیانس زیاد میشه که نه کم!؟؟

پاسخ:الاستانس منظور تغییرات فشار به تغییرات حجم است نه بیانگر الاستیسیته یک رگ. الاستانس نشاندهنده سختی عروق است. هر چه ارتجاعیت رگ کمتر باشد فشار دیاستول افزایش بیشتری پیدا می کند.


سوال39-استاد در چیدمان موازی فرمودید مثلا فشاری که به کلیه وارد میشه برابر با فشاری هست که ازش خارج میشه،  آیا فشاری که از کلیه خارج میشه کمتر از فشار آخرین رگ سری در بافت یا سلولهای  کلیه است؟  می خوام بدونم چطور تحت این شرایط اصل P1>P2 و در نتیجه Q=1 رعایت میشه؟

پاسخ: منظور این نبوده که فشار ورودی شریان کلیه با فشار ورید کلیوی برابر است! منظور ابن بوده که در هر قسمت کلیه این قانون تاحدودی صدق می کنه طبعا برای خروج خون از کلیه شیب فشاری لازم است مثلا فشار شریان کلیه (P1) برابر 100mmHg و فشار ورید کلیه (P2) برابر 4mmHg است ضمنا دقت داشته باشید اندام های بدن موازی از آئورت خون دریافت می کنند.

 

سوال40-آیا آنمی فقط با پارامتر های سرعت و ویسکوزیته موجب افزایش عدد Reynold میشه؟ کاهش RBC روی چگالی و در نهایت عددReynold تاثیر کاهشی نداره؟

پاسخ:چگالی با تراکم و غلظت متفاوت است، فرمول چگالی را بخاطر بیاورید P=m/v تغییر غلظت هموگلوبین و جرم RBC در چگالی اثر داره اما توجه داشته باشید حتی اگر چگالی کاهش یابد اثر افزایش سرعت خون و کاهش ویسکوزیته بر این کاهش غلبه می کند.


سوال41-یه رگ می تونه Distensibility پایینی داشته باشه اما Compeliance بالا داشته باشه  مثل ورید و برعکسش مثل شریان.از طرفی فرمودید قابلیت اتساع یک ورید 8برابر شریان هم نامش هست! میشه لطفا  یه کم در این مورد توضیح بدید؟

پاسخ: قابلیت اتساع یعنی اینکه یک رگ چقدر توانایی برای

/ 215 نظر / 160 بازدید
نمایش نظرات قبلی
قنبری

سلام...استاد سوال زیر سوال کنکور هستش که جواب رو زده بود الف اما علاوه بر الف ( د ) هم درسته؟؟؟؟ در کدامیک از شرایط ذیل ترشح پتاسیم زیاد است؟؟ الف-افزایش جریان مایع توبولی انتهایی د-اسیدوز حاد

قنبری

سلام...استاد بابت توضیح 192 خیلی ممنون جامع و کامل بود... و معذرت که انقدر سوال برام پیش میاد..[شرمنده] استاد اثر اثر استروژن برای رشد مجاری غدد پستانی بیشتره یا استروژن ؟؟؟در این مورد یه جا بیان شده استروژن یا جا بیان شده پروژسترون...

احمد سلیمانی

باسلام و وقت بخیر خدمت شما ماتوجزوه هامون فرمولی بود ک با اون میتونسیم حجم مایعات بدن رو بدست بیاریم.الان دقیق یادم نیس فرمولو ولی فکر کنم این باشه: مقدار اب مطلوب بدن= 0.6 * وزن(kg) * غلظت سدیم سرم میخاستم ببینم ایا این فرمول درسته یا ن؟ یا اصلا چه فرمولایی هست برای بدست اوردن حجم مایعات بدن یا حتی حجم مایعات داخل عروقی؟ ازتون ممنون میشم اگه جوابمو بدین.مرسی[گل]

احمد سلیمانی

سلام مرسی بابت جواب سوال قبلی. ی فرمول دیگ هم یادم اومد ک در رابطه با مقدار کل آب مطلوب بدن بود.میخاستم ببینم ایا این هم درسته یا ن؟ مقدار کل آب مطلوب=(مقدار کل اب بدن*غلظت سدیم بیمار) : 140 یا اصلا بذارید سوالمو یطور دیگه بپرسم ایا رابطه یافرمولی هس ک بتوان مقدار اب بدن رو باش محاسبه کرد که در ان رابطه، غلظت سدیم سرم هم بکار برده شده باشه.؟ سوال دیگه ای ک دارم اینه ک ایا حجم مایعات داخل عروقی نمایانگر اب کل بدن هستند؟ ممنون[گل]

احسان منصوری

سلام استاد خسته نباشید.پتانسیل عمل مدرج یعنی چی؟ میشه چن تا مثال هم براش بزنید؟مرسی.

ژیلا مهرابی

سلام استاد،وقتتون بخیر،یه سؤال:مقایسه اتساع پذیری سیستم عروق سیستمیک و عروق پولمونر چگونه است؟

ژیلا مهرابی

سلام استاد،قبلاً مزاحمتون شدم،دوتا سؤال پرسیدم از گردش خون،گویا ندیدید،دوباره مزاحمتون شدم. ۱-رابطه بین اتساع پذیری و حجم پذیری چگونه است؟ ۲-موح رفلکسی چگونه ایجاد میشود و چرا در شریان فمور از همه بلندتر است؟

مهتاب زارعی

سلام استاد وقتتون بخیر آیا نقطه ولتاژی پتانسیل های تعادلی انتشاری برای هر یون عددی قابل تغییر است؟ اگر بله میشه بگید به چه چیز هایی بستگی داره؟ در جزوه خوندم E پتاسیم در هایپر کالمی افزایش میابد و کمی گیج شدم ممنونم یه سوال دیگه اینکه چرا پتاسیم جهت الکتریکی اش رو به داخله با اینکه با خارج شدن از سلول سلول رو منفی تر میکنه؟ بازم ممنون[گل]

زارعی

سلام وقتتون بخیر استاد یه سوال برام پیش اومده. اینکه چطور دریچه ی h کانال های سدیم در dep و اوایل rep بسته هستند در حالی که در این زمان سدیم وارد سلول میشود؟ سدیم چطور از دریچه ی بسته رد میشه؟ و اینکه آیا ممکنه محرکی به آستانه برسه اما لوکال بشه و به طور صعودی شلیک نشه؟ در پاور پوینت ها چنین چیزی دیده میشه ! ممنونم

زارعی

ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم در هایپر کالمی E پتاسیم افزایش میابد . آیا این برای همی یون ها صدق میکند؟ مثلا در هایپر کلرمی E کلر افزایش میابد؟