فاکتور رشد فیبروبلاستی 23 (FGF23)

سلام

FGF23 پروتئینی از خانواده FGF بوده که در متابولیسم فسفات در بدن انسان دخالت می کند. ژن آن برروی کروموزوم 12 قرار دارد که دارای 3 اگزون می باشد. این پروتئین در پاسخ به کلسی تریول از اوستئوسیت ها ترشح می شود. FGF23 در توبول ابتدایی نفرون موجب کاهش بیان ژن ناقل فسفات به نام NPT2 گشته و در نتیجه باعث کاهش بازجذب فسفات و افزایش دفع آن می گردد. FGF23 همچنین در کلیه موجب کاهش فعالیت آنزیم 1 آلفا هیدروکسیلاز و افزایش فعالیت آنزیم 24-هیدروکسیلاز می شد که نتیجه آن کاهش میزان کلسی تریول خون می شود. در فعالیت رسپتور FGF پروتئینی با اثرات ضد پیری به نام آلفا Klotho نقش دارد این پروتئین نقش کورسپتوری دارد. FGF23 برای اولین بار 10 سال پیش در بررسی برخی تومورهای یافت شد.


منابع

1-Yamashita T, Yoshioka M, Itoh N (October 2000). "Identification of a novel fibroblast growth factor, FGF-23, preferentially expressed in the ventrolateral thalamic nucleus of the brain". Biochem. Biophys. Res. Commun. 277 (2): 494–8. doi:10.1006/bbrc.2000.3696. PMID 11032749.

2- Matsumura Y, Aizawa H, Shiraki-Iida T, Nagai R, Kuro-o M, Nabeshima Y (January 1998). "Identification of the human klotho gene and its two transcripts encoding membrane and secreted klotho protein". Biochem. Biophys. Res. Commun. 242 (3): 626–30.

3-Fukumoto S (2008). "Physiological regulation and disorders of phosphate metabolism--pivotal role of fibroblast growth factor 23". Intern. Med. 47 (5): 337–43.

/ 0 نظر / 154 بازدید