پاسخ های کلیدی درس زیست شناسی جانوری رشته فیزیولوژی95-94

شماره سوال

پاسخ صحیح

شماره سوال

پاسخ صحیح

81

الف

101

ب

82

ج

102

د

83

الف

103

ج

84

د

104

الف

85

ب

105

الف

86

الف

106

د

87

د

107

ب

88

ب

108

الف

89

ج

109

ب

90

ب

110

؟

91

د

111

الف

92

ب

112

د

93

ج

113

الف

94

ب

114

ج

95

ج

115

الف

96

الف

116

د

97

ب

117

د

98

د

118

ج

99

الف

119

ج

100

د

120

د

/ 0 نظر / 14 بازدید