اعتراض به کلید اعلام شده از سوی وزارت بهداشت

با سلام

طبق روال همیشگی دوباره برخی از کلیدهای اعلامی وزارت بهداشت اشتباه می باشند

رشته فیزیک پزشکی سوال 99 گزینه ب صحیح است (کلید اعلام شده ج)

مجموعه تغذیه دفترچه ب سوال23 ب صحیح است (کلید اعلام شده ج)

منبع دو مورد فوق: تکست بوک گایتون 2011 صفحه 557 ستون دوم پاراگراف دوم، سطر اول و دوم

مجموعه تغذیه دفترچه ب سوال26 الف و ب صحیح است (کلید اعلام شده الف)

منبع: تکست بوک گانونگ 2012 صفحه 326 مبحث گیرنده GH،ستون دوم پاراگراف چهارم سطرهای 4 تا 11

مجموعه تغذیه دفترچه ب سوال 28 ج و د صحیح است (کلید اعلام شده د)

منبع: تکست بوک گایتون2011 صفحه ، 942، ستون دوم شماره 4

رشته فیزیولوژی سوال 14 د صحیح است (کلید اعلام شده الف!!!)

منبع: تکست بوک گایتون2011 صفحه 121

رشته فیزیولوژی سوال 58 گزینه های الف وب صحیح است (کلید اعلام شده الف)

منبع: تکست بوک گایتون2011 صفحه 1009

درصورت پذیرفته شدن گزینه های دو جوابه، نمره آن بین همه گزینه ها برای همه شرکت کنندگان توزیع می گردد.

یاعلی

/ 0 نظر / 28 بازدید