پروتئین ریکاورین در سیستم بینایی=Recoverin

با سلام

ریکاورین (Recoverin) یک پروتئین23 کیلودالتونی محصول ژنی به نام RCVRN می باشد. ریکاورین یک پروتئین متصل شونده به یون کلسیم است که برای اولین بار در فوتورسپتورهای سیستم بینایی شناسایی گردید این پروتئین با فعال شدن در حین افزایش کلسیم داخل سلولی موجب مهار آنزیم رودوپسین کیناز (تجزیه کننده متارودوپسینII) می گردد کاهش میزان این عمل مهاری موجب تطابق حسی در شبکیه می شود بنابراین میتوان گفت ریکاورین در تعیین طول عمر فعالیت رودوپسین فعال شده نقش دارد.

ریکاورین دارای یک گروه مریستویل در ساختار خود می باشد که در اتصال یافتن به پروتئین های هدف نقش مهمی ایفا می کند به تازگی نیز مشخص شده این پروتئین با جابجایی به پایانه فوتورسپتوری موجب بهبود انتقال سیگنال به سلول های دو قطبی می شود.

منابع:

1-Murakami A, Yajima T, Inana G (August 1992). "Isolation of human retinal genes: recoverin cDNA and gene". Biochem. Biophys. Res. Commun. 187 (1): 234–44.

2-Weiergräber OH, Senin II, Zernii EY, Churumova VA, Kovaleva NA, Nazipova AA, Permyakov SE, Permyakov EA, Philippov PP, Granzin J, Koch KW (December 2006). "Tuning of a neuronal calcium sensor". J. Biol. Chem. 281 (49): 37594–602.

3-http://calcium.uhnres.utoronto.ca/story/recoverin.html

یاعلی

 

/ 0 نظر / 176 بازدید