کالمودولین (CaM)

با سلام

CaM  پروتئینی است که از کلمات زیر ایجاد شده است:

CALcium-MODULated proteIN

CaM یک پروتئین بافرینگ کلسیمی در داخل سلول های یوکاریوتیک می باشد CaMیک پیامبر واسطه در اعمال یون کلسیم می باشد این پروتئین در انقباض عضله صاف، التهاب، آپپتوزیس، حرکت داخل سلولی،حافظه و پاسخ ایمنی و متابولیسم دخالت داردCaM  در موقعیت های سلولی مختلفی یافت می شود مثلاً در سیتوپلاسم، در داخل ارگانل ها، و یا در ساختارهای غشایی.

CaM یک پروتئینی با 148اسیدآمینه بوده که دارای 4 دست EF می باشد ساختار EF موجب هماهنگی بین پروتئین و 4یون کلسیم می گردد CaM در ساختارخود دارای لولاهایی بوده که به آن انعطاف پذیری می دهد سه فرم اصلی از این پروتئین یافت شده که هر کدام دارای چندین زیرمجموعه می باشد.


کالمودولینI: دخیل در پدیده رشد و بعنوان یک سیگنال در چرخه سلولی عمل م کند و همچنین در سنتز و رهایش پیامبرهای عصبی

کالمودولینII: در بافت قلبی دارای اهمیت است.

کالمودولینIII

-----------------------------منابع

1-Chin D, Means AR (2000). "Calmodulin: a prototypical calcium sensor". Trends Cell Biol. 10 (8): 322–8.

2-Chou JJ, Li S, Klee CB, Bax A (November 2001). "Solution structure of Ca(2+)-calmodulin reveals flexible hand-like properties of its domains". Nat. Struct. Biol. 8 (11): 990–7

یاعلی

/ 0 نظر / 134 بازدید